Metod- och kompetensutveckling för socialtjänsten

UTBILDNINGAR-WORKSHOP

Utbildningarna är oftast internutbildningar som genomförs hos uppdragsgivaren. Det är väldigt positivt om utredande socialsekreterare, familjebehandlare samt familjehems- och barnsekreterare kan gå utbildningen tillsammans.
Vår förhoppning är att de uppdragsgivare som vill satsa på Samarbete för Trygghet tänker långsiktigt i termer av att implementera ett systemiskt, lösningsfokuserat förhållningssätt, metodik och hantverk i utredning, familjebehandling och familjehemsvård/placeringar. Det innebär ett mer omfattande program som du kan läsa mer om under implementering.
De uppdragsgivare som vill engagera oss i ett mer avgränsat uppdrag är varmt välkomna att göra så. Du kan läsa mer under länken kortare utbildning.

Öppna utbildningar erbjuds i Göteborg varje termin. Läs mer om dem under kortare utbildning.
Då och då bjuder vi in någon intressant person för att hålla en workshop i Göteborg som berikar och kompletterar det systemiska, lösningsfokuserade barnskyddsarbetet. Läs mer under workshop.

IMPLENTERING

Implementering handlar om att förändra en verksamhet baserat på en vision grundad i en idé om vad vi vill åstadkomma och hur vi vill arbeta. Att implementera ett förhållnings- och arbetssätt är ett långsiktigt arbete. Det uppskattas ta 5 – 7 år innan det man vill implementera har etablerats i organisationen som normalt arbetssätt.
Att satsa på en utbildning är inte detsamma som en implementering. Utbildning i det ni vill implementera är nödvändigt, men inte tillräckligt. Det som krävs är att ledningen, i dialog och process med personalen, förankrar och beslutar om implementeringen, dess mål och genomförande.

Det betyder att ledningen behöver analysera nuläge, önskat framtida läge, formulera mål för implementeringen, ta fram en implementeringsplan och säkerställa att implementeringen har den budget som krävs.
Vi är gärna involverade i den planeringsprocessen. Vi har erfarenhet av arbete med kommuner som vill implementera Samarbete för Trygghet och kan tillföra detta i processen.
Vi har en modell som fungerar bra som stöd för kommuner och förvaltningar som vill implementera Samarbete för Trygghet:

Steg 1 – analys, förankring och mål.

Två halvdags planerings- och processmöten med ledningsgruppen. Syftet är att säkerställa att processen blir förankrad i organisationen, att en analys och målformuleringsprocess kommer till stånd, att ledningen skriver fram en implementeringsplan och att socialnämnden ställer sig bakom implementeringsprocessen.

Steg 2 – utbildning för chefer.

Två dagars utbildning för ledning på olika nivåer. Viktigt här är att alla nivåer är representerade, från förvaltningschef till 1:e socialsekreterare.
I utbildningen sammanfattas de viktigaste delarna av Samarbete för Trygghetskonceptet, hur ledningen kan tillämpa det systemiska, lösningsfokuserade förhållnings- och arbetssättet i sin ledningsfunktion, hur ledningen kan stötta i intern kollegial handledning.
Vi fokuserar på strategier för en lyckad lokal implementering av Samarbete för Trygghet. Ett övergripande tema för dessa två dagar är ett citat av Mahatma Gandhi: ”We must be the change we want to see”.

Steg 3 – medarbetarutbildning.

Åtta dagars utbildning för all berörd personal och deras 1:e socialsekreterare eller motsvarande samt enhetschefer. Utbildningen genomförs vid fyra utbildningstillfällen om två dagar med ca en månads mellanrum. Detta för att få till en process av input-praktik-reflektioner-ny input-praktik osv.

Första utbildningstillfället har fokus på systemiska, lösningsfokuserade grundprinciper och den värdegrund och det förhållningssätt som präglar detta samt teori och praktik runt samtalsmetodik.

Andra utbildningstillfället har fokus på de processer vi startar upp i utredning och familjebehandling för att skapa gemensamt fokus med familjen; öka familjedelaktighet, involvera och delaktiggöra barnen i utredning och behandling, stärka barnperspektivet, arbeta konstruktivt med risk- och skyddsfaktorer, utredningsfrågeställningar, analys och bedömning och uppdragsprocesserna inför familjebehandlingsinsatser.

Tredje utbildningstillfället har fokus på hur vi kan arbeta för att förhindra och/eller förkorta placering av barn i högriskärenden genom en metod vi kallar för ”säkerhetsplanering”.

Fjärde utbildningstillfället handlar om hur vi kan utveckla den interna kollegiala handledningen i mer systemisk, lösningsfokuserad riktning och göra den till ett viktigt forum för metodutveckling och implementering av Samarbete för Trygghet. Det sista utbildningstillfället är också då vi gör bokslut av utbildningsmomentet. Alla skriver en egen reflektion över vad utbildningen gett och så processar vi det i smågrupper och storgrupp.

Steg 4 – handledning och implementeringsstöd

Handledning och implementeringsstödet tar vid med normal regelbundenhet (handledning var 3:e – 4:e vecka/grupp) under en period av 1 – 2 år för att ge personalen stöd för metodutvecklingen och samtidigt tillgodose behovet av processhandledning.

UTBILDNINGAR

För uppdragsgivare som inte har förutsättningar för en så omfattande satsning som implementeringsprogrammet, men som ändå vill utbilda personalen i det systemiska, lösningsfokuserade förhållnings- och arbetssätt Samarbete för Trygghet står för, erbjuds även kortare varianter.
Den bästa varianten är en sexdagars utbildning som genomförs med tre utbildningstillfällen om två dagar. Det blir en minivariant av implementeringsprogrammet, med ett något nedbantat innehåll jämfört med åttadagarsvarianten. Kombinerat med en period av handledning och metodstöd blir det en bra investering.

Återkommande öppna utbildningar

Variant 1: En serie öppna utbildningar varje termin för uppdragsgivare som vill vara ännu mer flexibla. I de öppna utbildningarna kan ni välja vilket utbildningstillfälle ni vill anmäla personal till, och hur många personer ni kan låta gå. Serien består av tre tillfällen om två dagar där alla centrala teman från åttadagarsutbildningen kommer med, men i ännu något mer nedbantad form.

Variant 2: Enstaka öppna utbildningstillfällen för personal som inte har fått utbildning i Samarbete för Trygghet och som behöver den grunden då övriga i arbetsgruppen har den utbildningen.

Planerade utbildningstillfällen i Göteborg:

6-7/3 2018 Variant 2
Tvådagars grund för personal som ej gått utbildning i Samarbete för Trygghet och behöver få den grunden ELLER för kommuner/stadsdelar som vill få en introduktion för att ta ställning till en ev mer omfattande utbildning för fler.

Denna tvådagars öppna utbildning för personal som börjat arbeta i en grupp som tidigare har utbildning i Samarbete för Trygghet men själva ännu ej har det. Eller – för kommuner/stadsdelar som vill få en introduktion till vad Samarbete för Trygghet handlar om för senare beslut om större utbildningssatsning.

Då det rör sig om en tvådagarsutbildning blir det ett urval av det viktigaste för att snabbt komma in i arbetet. Det blir lite komprimerat men ändå en givande utbildning. Det blir ett fokus på tre centrala teman:

1) De grundläggande principerna som förhållningssättet tar sin utgångspunkt i
2) Samtalsmetod, mappningsmetoden, tillämpning i det konkreta arbetet i utredning och behandling
3) Hur vi kan utveckla barnsamtalen med tre effektiva metoder; tre-hus, trygghetshuset, ord och bildförklaring
I utbildningen varvar vi teorin med praktiken genom att lägga in mycket övningar.

Tid: 6-7/3, kl 09.00-16.00. Lunch 12-13 som man står för själv. Fika på för- o eftermiddag ingår
Plats: Centralt i Göteborg. Plats meddelas i god tid innan utbildningen.
Senaste anmälningsdag: Fredag 16/2. Anmälan är bindande.
Plats: Centralt i Göteborg. Exakt plats meddelas senare
Kostnad:3000:-/deltagare exkl moms. I priset ingår boken ”Samarbete för Trygghet” samt för- o eftermiddagsfika. Vid fler än 5 från samma uppdragsgivare går 5:e och därutöver för 2000:-/deltagare exkl moms.
Anmälan görs via mail till mig senast två veckor innan kursstart.

WORKSHOP

Då och då kommer vi att arrangera utbildningar med inspirerande personer som har utvecklat något särskilt bra. Ett exempel är ett endagsseminarium med Arianne Struik som är barnpsykolog, familjeterapeut och specialist på traumabehandling för barn i kombination med säkerhetsplanering med hela familjen.

I planerna finns en två- eller tredagars utbildning för familjebehandlare med Dan Forsström. Han är familjebehandlare och har utvecklat ”barnfokuserat familjebehandlingsarbete” och skrivit en bok med samma titel. Dan har också en metodutvecklarroll i Stockholm och har haft många mycket uppskattade utbildningar för kollegor i Stockholm.

REFERENSER

Dessa två dagar har hjälpt mig att förtydliga arbete kring samtalen. Synliggöra och få familjemedlemmar att ta del av samma info vid samma tillfälle. Mkt bra med mappningmetodik. Ser att jag kan använda metoden i andra privata situationer också.

Mycket bra upplägg med information varvat med gruppövningar. Bra att vi fick prova på ”mappning” utifrån egna ärenden. Tack för tre inspirerande dagar!

Givande och fullspäckade 3 dagar!
Kanon att få övningar då det lätt kan bli jobbigt att att endast sitta och lyssna.

Detta är den bästa tvådagarsutbildningen jag någonsin varit på!

Så bra! Mycket ny kunskap som jag vill arbeta vidare med. Tydligt, väl utfört.

Lärorik och väldigt intressant utbildning. Mappning är ett otroligt bra och tydligt verktyg för att utforska i ett möte. Skalfrågor är ett bra hjälpmedel för att utforska ytterligare. Är tacksam för att jag fick ta del av utbildningen. Väldigt bra med ”riktiga” exempel på möten i form av film och att du berättade

Fantastisk utbildning. TACK!!! Har tagit in så mycket bra så jag behöver åka hem till Örebro och vila i ett par dagar ☺Kanon att få övningar då det lätt kan bli jobbigt att att endast sitta och lyssna.

Mycket bra dagar med superbra innehåll! Fina exempel som jag tagit till mig och hoppas att vi lyckas implementera detta arbetssätt/förhållningssätt på vår arbetsplats.

Det bästa har varit att det har öppnat för egna tankar – nya tankemönster, reflektioner om sig själv, sitt arbete och sin roll som soc.sekr

Har fått mer struktur och mer ”bra” frågeställningar i min samtalsmetodik! Bra att lära sig utforskandet, inte bara nöja sig med ett svar, utan fråga vidare och visa intresse!! Tack för dagarna!!

Mycket bra utbildning. Känns bra att vi får fortsatt handledning. Ett mycket bra arbetsmaterial.

Har fått mer struktur och mer ”bra” frågeställningar i min samtalsmetodik! Bra att lära sig utforskandet, inte bara nöja sig med ett svar, utan fråga vidare och visa intresse!! Tack för dagarna!!

Jag tycker det har varit tre fantastiskt inspirerande dagar. Vad som hade gjort ett högre betyg skulle vara mer övningar. Mycket credit till dig som föreläsare/ utbildare som i tre hela dagar lyckat fånga ”publikens intresse”

Mycket lärorika dagar med flera nya metoder och redskap som jag kommer att ha nytta av och som jag tror kan förkorta utredningstiden. Väldigt pedagogiskt, tydlig struktur. Bra övningar

Jag tycker det har varit tre insiktsfulla dagar. Det har varit igenkännande, uppvaknande och innovativt. Bra blandning av övningar och föreläsning.