Om Embreus Socionomkonsult

Embréus Socionomkonsult drivs av Tomas Embréus sedan 2005 och jag erbjuder utbildning i systemiskt och lösningsfokuserat barnskyddsarbete under  begreppet ”Samarbete för Trygghet”.

Jag är socionom sedan 1983 och har en rad vidareutbildningar, bla 2-årig steg-1 utbildning, 1 årig utbildning i lösningsfokuserat arbetssätt, flera utbildningar i Signs-of-Safety, Ben Furmans ReTeaming utbildning, 2-årig systemisk handledarutbildning, 2-årig utbildning i arbets- och organisationspsykologi samt flera kortare och längre utbildningar i psykosomatik, kristerapi, stressmanagement och psykosocial arbetsmiljö.

tomas

Jag har arbetat med barnskyddsfrågor sedan 1995 och innan dess tio år med psykosocialt stöd till vuxna långtidssjukskrivna.

Signs-of-Safetymodellen introducerades i Sverige år 2000. När jag arbetade i Trollhättan på barn- och familjeenheten blev vi en av de första grupperna i  Sverige som började satsa på detta arbetssätt. Detta arbetssätt är i huvudsak ett systemiskt och lösningsfokuserat arbetssätt. Jag var en drivande kraft och  eldsjäl i Trollhättan och det ledde mig fram till den roll jag sedan fick som utbildare och handledare. Jag brinner för det sociala arbetet och vill bidra till  metodutveckling inom vårt yrkesområde. Från 2007 har jag på heltid utbildat och handlett under begreppet Signs-of-Safety.

Under åren har jag hela tiden strävat efter att få Signs-of-Safety modellen att smälta in och fungera i vårt svenska professionella sammanhang och kultur.  Det är ett arbete jag vill fortsätta med och vidareutveckla, inte minst utifrån det nya BBIC konceptet. För att kunna göra detta har jag valt att lämna de licenskrav en av grundarna har infört. Det finns många fördelar med detta då jag kan vara fri att vidareutveckla det systemiska och lösningsfokuserade arbets- och förhållningssättet och mina erfarenheter av Signs-of-Safetymodellen till vår svenska kontext under begreppet Samarbete för Trygghet.

Göteborgs Centrum för Kompetensutveckling, GCK, Embreus Socionomkonsult AB samt Tobias Berg, Solvut AB inleder 2016 ett samarbete där vi har utvecklat ett koncept för metod- och kompetensutveckling för socialtjänstens barn och familjearbete. Vår målsättning är att erbjuda detta koncept i första hand till kommuner i Västra Götalandsregionen och Göteborg. Här kan du ladda ner vår programförklaring: gck_eskkonceptet

 

Min CV kan ni ta del av här: Aktuell CV

 
 
Tomas Embréus | Lövskogsgatan 3B | 413 20 Göteborg | Tel- 0738-101176 | tomas@embreus.se
 

Designed by Surftown